Samenwerking

Aanbieden gezamenlijke agenda

De VFG presenteerde op 8 maart een eerste aanzet tot een gezamenlijke toekomstagenda voor Fryslân. De provincie Fryslân daagde de gemeenten vorig jaar uit om te komen met onderwerpen waarop ze zich de komende jaren extra willen inzetten. VFG is hier namens de Friese gemeenten mee aan de slag gegaan en komt met een gezamenlijk voorstel op basis van de 18 gemeentelijke coalitieakkoorden en actuele maatschappelijke onderwerpen.

VFG-brief aan GS, gezamenlijke inzet interbestuurlijke maatschappelijke opgaven


Analyse rode draden coalitieakkoorden

In opdracht van VFG hebben studenten van de Thorbecke Academie in nauwe samenwerking met Campus Fryslân een onderzoek uitgevoerd naar de rode draden uit de 18 gemeentelijke coalitieakkoorden. Deze opdracht komt voort uit een brief die alle Friese colleges van B&W hebben kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 van het college van Gedeputeerde Staten (GS) hebben ontvangen waarin de oproep wordt gedaan om als Friese gemeenten in gezamenlijkheid met een propositie te komen, waarin de meest elementaire beleidsinhoudelijke rode draden uit de 18 nieuwe gemeentelijke coalitieakkoorden staan beschreven. Aanleiding van deze oproep is het besef dat de politiek-bestuurlijke context waarin maatschappelijke opgaven zich afspelen complex is: zo zijn binnen onze provincie steeds meer partijen betrokken bij (regionale) opgaven, en deze opgaven zijn al lang niet meer het exclusieve domein van één overheidslaag. De samenleving heeft gemeenten, provincies, waterschappen en een rijksoverheid nodig die door intensieve samenwerking als één overheid opereren. De maatschappelijke opgaven zouden daarbij het vertrekpunt moeten zijn en niet de wijze waarop overheden zijn georganiseerd.

De Friese samenwerkingsmogelijkheden onder de loep 2023

Handheld Friese rode draden


BRE-onderzoek

De RUG Campus Fryslân en Berenschot hebben een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van samenwerking in het bestuurlijk regionale ecosysteem (BRE) Fryslân. De samenwerking tussen overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties staat hierbij centraal. Hoe krijgt deze vorm, welke resultaten worden er behaald en welke factoren beïnvloeden de samenwerking?

Toelichtende brief BRE-onderzoek Fryslan

BRE Fryslan eindrapportage


Website samenwerking tussen Friese overheden

SamenFryslân (samenfryslan.nl)
U vindt hier niet alleen de samenwerkingen. U treft er ook aan wie de volksvertegenwoordigers zijn in de achttien Friese gemeenten, in Provinciale Staten en in het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. U ziet wie de bestuurscolleges vormen en welke coalitieakkoorden ze uitvoeren. Daarnaast is er een rubriek met nieuws en achtergrondinformatie.