Doelstellingen

VFG Doelstellingen

Hoofdfuncties en doelstellingen VFG

Statutair gezien heeft de VFG een aantal doelstellingen, waaruit een viertal hoofdfuncties kunnen worden afgeleid:

Netwerken
De VFG is dé vereniging waarbinnen Friese gemeentebestuurders en raadsleden elkaar ontmoeten, kennis delen en samenwerken. Dit doen we door het organiseren van diverse bestuurlijke bijeenkomsten voor gemeentebestuurders en raadsleden, met daarbij ook voldoende ruimte voor (informeel) netwerken.

Kennisdelen
De VFG biedt het platform voor Friese gemeentebestuurders en raadsleden voor gezamenlijke kennisontwikkeling en om kennis met elkaar te delen. De VFG heeft een actieve rol als het gaat om het signaleren en doorgeven van relevante kennis voor de leden. Naast inhoudelijke agenda’s worden vergaderingen ook steeds vaker gekoppeld aan werkbezoeken op locatie.

Samenwerken
De VFG is het platform waarbinnen Friese gemeentebestuurders afstemming zoeken met elkaar en de krachten bundelen om gemeentegrensoverschrijdende opgaven gezamenlijk op te pakken. De VFG portefeuillehoudersoverleggen zijn niet besluitvormend, maar wel informerend en meningsvormend van aard. Het primaat van de besluitvorming ligt bij de autonome Friese gemeenten. Wel kan de VFG faciliteren door in het nemen van een besluit voor bijvoorbeeld gezamenlijk concept besluiten aan te bieden en te bespreken in de betreffende portefeuillehoudersoverleggen.

Verbinden
De VFG is op landelijk niveau voor de VNG een provinciale partner in het delen van kennis, het ophalen van vragen en het afstemmen van standpunten. Via de VNG kunnen de Friese belangen ook landelijk onder de aandacht worden gebracht. Friese bestuurders gaan regelmatig naar Den Haag om bij te dragen aan het bestuur en commissies van de VNG. De VFG is op provinciaal niveau het platform en partner waarmee de Friese gemeenten in gezamenlijke verbinding staan met de provincie Fryslân en andere maatschappelijke partners. Op landelijk niveau wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht met bestuurlijk netwerken als G40 en P10.